Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť IVJ, s.r.o., so sídlom Javorová 1, 974  09 Banská Bystrica, IČO 315 98 226, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo 1630/S (ďalej len „spoločnosť IVJ, s.r.o.“), ktorá spracúva osobné údaje za nižšie uvedených podmienok.

Kontakt na Prevádzkovateľa:

IVJ, s.r.o., Javorová 1, 974 09 Banská Bystrica

IČO: 315 98 226
DIČ: 2020 454 425
IČ DPH: SK 2020 454 425
Tel: +421 905 610 963
E-mail: info@ivj.sk

Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

a) Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru a vybavovanie reklamácií.

Spoločnosť IVJ, s.r.o. spracúva osobné údaje:

 • na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare,
 • na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode 1. aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácií,

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou IVJ, s.r.o. je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti IVJ, s.r.o..

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá v súvislosti s vybavovaním objednávky alebo reklamácií zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostrdkovateľ,
 • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti IVJ, s.r.o..

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

b) Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu

Spoločnosť IVJ, s.r.o. spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare,

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou IVJ, s.r.o. je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

c) Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Spoločnosť IVJ, s.r.o. spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou IVJ, s.r.o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

d) Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť IVJ, s.r.o. spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné údaje: meno, priezvisko a údaje uvedené v sťažnosti, v závislosti od spôsobu akým zákazník podal sťažnosť aj telefónne číslo, e-mailovú adresu alebo adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou IVJ, s.r.o. je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby kým dôjde k vyriešeniu podanej sťažnosti zákazníka.

e) Uplatňovanie nárokov spoločnosti IVJ, s.r.o.

Spoločnosť IVJ, s.r.o. spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti IVJ, s.r.o. nasledovné údaje: údaje uvedené vo faktúrach a zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou IVJ, s.r.o., údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti IVJ, s.r.o., údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti IVJ, s.r.o..

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou IVJ, s.r.o. je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti IVJ, s.r.o.. Oprávneným záujmom spoločnosti IVJ, s.r.o. je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti IVJ, s.r.o..

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • súdy, orgány verejnej a štátnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti IVJ, s.r.o. uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť IVJ, s.r.o. môže uplatniť svoje vlastné nároky.

f) Plnenie zákonných povinností spoločnosti IVJ, s.r.o.

Spoločnosť IVJ, s.r.o. spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až e) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti IVJ, s.r.o..

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o účtovníctve, zákon o archívoch a registratúrach, apod.). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou IVJ, s.r.o. je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou IVJ, s.r.o..

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov,
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • na prenosnosť osobných údajov a
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti IVJ, s.r.o. nasledovne:

 • elektronicky zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu: info@ivj.sk
 • písomne zaslaním listu na vyššie uvedenú adresu sídla spoločnosti
 • príslušnými právnymi predpismi.

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.